Dodanie linku nad animacją flash

Animację flash należy umieścić w divie. Dodatkowo należy utworzyć div o pozycji absolutnej i rozmiarze animacji flash. W zdarzeniu onclick dla diva obsłużyć otwieranie linku w nowym oknie przeglądarki.

<div id="flashContent" style="position:relative">
  <div>
  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
width="619" height="116" id="dziendziecka" align="middle">
       <param name="movie" value="/pliki/dziendziecka.swf" />
       <param name="quality" value="high" />
       <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
       <param name="play" value="true" />
       <param name="loop" value="true" />
       <param name="wmode" value="window" />
       <param name="scale" value="showall" />
       <param name="menu" value="true" />
       <param name="devicefont" value="false" />
       <param name="salign" value="" />
       <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
       <!--[if !IE]>-->
       <object type="application/x-shockwave-flash" data="/pliki/dziendziecka.swf"
width="619" height="116">
            <param name="movie" value="/pliki/dziendziecka.swf" />
            ....
            <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
       <!--<![endif]-->
            <a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
              <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/
get_flash_player.gif"

alt="Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player" />
            </a>
       <!--[if !IE]>-->
       </object>
       <!--<![endif]-->
  </object>
  </div>
  <div style="position:absolute;background:transparent;width:619px;height:116px;
left:0;top:0;cursor:pointer" onclick="window.open('/pliki/dziendziecka.pdf','_blank')">

  </div>
</div>

Wyrażenie reguralne wykorzystanie w funkcji replace

function open_popup(url, w, h, t, l) {
var param = popup_param(w, h, t, l);
var Win = window.open('','popup_window',param);
Win.focus()
return Win;
};

function program_print() {
var el = document.getElementById('program-list');
if(el!=undefined) {
var Win=open_popup();
var html=el.innerHTML;
html=html.replace("program_print",'window.print','g');
html=html.replace(/&lt;input\b[^&gt;]*&gt;/ig, "");
Win.document.write(html);
}
};

Wyrażenie regularne wykorzystanie w funkcji replace. Kod html pobierany jest z doma strona i przekley do nowego okna.

Sprawdzanie hasła w pliku tekstowym

#!/usr/bin/perl open FILE, "&lt;plik_haslo.txt";

while (my $line = &lt;FILE&gt;) {   #print $line;

if ($line =~ /^haslo/) {    if ($line =~ /^haslo = " "/) {      $ustawione = 0;    } else {      $ustawione = 1;    }   } }

print $ustawione;

plik:
lp = 12
haslo = ” ”
wiz = 0
typ = 2

Otwieranie zdjęcia w nowym oknie

 function openfoto(param) {

        url = ” + param;

        okno = window.open(url, „”, „toolbar=0,location=0,resizable=1,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,width=50,height=50″);
       
     okno.document.write(‚<html><head><title>Foto</title>’);
        okno.document.write(‚<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>’);
        okno.document.write(‚ function resize() {\n’);
        okno.document.write(‚ var i = 0; \n’);
        okno.document.write(” if (navigator.appName == ‚Netscape’) i=40;\n”);
        okno.document.write(‚ if (document.images[0]) { \n’);
        okno.document.write(‚ window.resizeTo(document.images[0].width+10, document.images[0].height+40-i)\n’);
        okno.document.write(‚ }\n’);
        okno.document.write(‚ }\n’);
        okno.document.write(” </SCRIPT>\n”);
        okno.document.write(„</head>\n”);
        okno.document.write(‚<body bgcolor=”#FFFFFF” leftMargin=”0″ topMargin=”0″ marginheight=”0″ marginwidth=”0″><IMG src=”‚+param+'” mce_src=”‚+param+'” onLoad=”resize()”></body></html>’);

        okno.focus();
    }

 

<td><a href=”javascript:openfoto(‚images/galeria/p_001.jpg’)” class=”imgCompLink”><img src=”images/galeria/small/p_001.jpg” border=”0″ width=”150″ height=”120″></a></td>

Wczytanie pliku do tablicy

sub load_file_to_table {
    my ( $plik, $tab_format) = @_;

    open(PLIK, $plik);
    while ($line = <PLIK>) {

        chomp $line;

        if($tab_format==1) {
            my ($region, $gmina, $kierunkowy) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$region.”-„.$gmina} = $kierunkowy;
        }
        elsif($tab_format==2) {
            my ($wojew, $miejsc, $gmina, $kierunkowy, $pna) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$wojew.”-„.$gmina}{$miejsc}{‚nr_kier’} = $kierunkowy;
            $tablica{$wojew.”-„.$gmina}{$miejsc}{‚pna’}  = $pna;
            $tablica{$wojew.”-„}{$miejsc}{‚nr_kier’}  = $kierunkowy;
            $tablica{$wojew.”-„}{$miejsc}{‚pna’}   = $pna;
        }
        elsif($tab_format==3) {
            my ($miejsc, $ulica, $kierunkowy, $pna) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$miejsc}{$ulica}{‚nr_kier’} = $kierunkowy;
            $tablica{$miejsc}{$ulica}{‚pna’}  = $pna;
        }

        elsif($tab_format==4) {
            my $nr_kier = $line;
               $nr_kier =~ s/\-/ /g;
            $tablica{$nr_kier} = $nr_kier;
        }
    }

    close(PLIK);
    return %tablica;
}

%region_gmina_nr_kierunkowe   = &load_file_to_table ( $PATH_DATA . ‚gmnkier.txt’, 1);

Prosty kursor w SQL


declare @nr nvarchar(255)
declare @id_zamowienie int
declare @status nvarchar(255)
SET @nr = '2281887'
DECLARE wynik CURSOR FOR
select id_zamowienie, status from ZAMOWIENIE where nr_druku = @nr
OPEN wynik
FETCH NEXT FROM wynik INTO @id_zamowienie, @status
CLOSE wynik
DEALLOCATE wynik