23 maj 2016

Dodanie linku nad animacją flash

Animację flash należy umieścić w divie. Dodatkowo należy utworzyć div o pozycji absolutnej i rozmiarze animacji flash. W zdarzeniu onclick dla diva obsłużyć otwieranie linku w nowym oknie przeglądarki.

<div id="flashContent" style="position:relative">
 <div>
 <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
 width="619" height="116" id="dziendziecka" align="middle">
	  <param name="movie" value="/pliki/dziendziecka.swf" />
	  <param name="quality" value="high" />
	  <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
	  <param name="play" value="true" />
	  <param name="loop" value="true" />
	  <param name="wmode" value="window" />
	  <param name="scale" value="showall" />
	  <param name="menu" value="true" />
	  <param name="devicefont" value="false" />
	  <param name="salign" value="" />
	  <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	  <!--[if !IE]>-->
	  <object type="application/x-shockwave-flash" data="/pliki/dziendziecka.swf"
 width="619" height="116">
			<param name="movie" value="/pliki/dziendziecka.swf" />
			....
			<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	  <!--<![endif]-->
			<a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
			 <img decoding="async" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/
get_flash_player.gif"
 alt="Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player" />
			</a>
	  <!--[if !IE]>-->
	  </object>
	  <!--<![endif]-->
 </object>
 </div>
 <div style="position:absolute;background:transparent;width:619px;height:116px;
left:0;top:0;cursor:pointer" onclick="window.open('/pliki/dziendziecka.pdf','_blank')">
 </div>
</div>
8 gru 2012

Wyrażenie reguralne wykorzystanie w funkcji replace

function open_popup(url, w, h, t, l) {
 let param = popup_param(w, h, t, l);
 let Win = window.open("",'popup_window',param);
 Win.focus();
 return Win;
};
 
function program_print() {
 let el = document.getElementById('program-list');
 if(el!=undefined) {
  let Win=open_popup();
  let html=el.innerHTML;
  html=html.replace('program_print','window.print','g');
  html=html.replace(/<input\b[^>]*?/ig, "");
  Win.document.write(html);
 }
};

Wyrażenie regularne wykorzystanie w funkcji replace. Kod html pobierany jest z doma strona i przekley do nowego okna.

25 maj 2010

Sprawdzanie hasła w pliku tekstowym

#!/usr/bin/perl open FILE, "<plik_haslo.txt";

while (my $line = <FILE>) {  #print $line;

if ($line =~ /^haslo/) {  if ($line =~ /^haslo = \" \"/) {   $ustawione = 0;  } else {   $ustawione = 1;  }  } }

print $ustawione;

plik:
lp = 12
haslo = " "
wiz = 0
typ = 2

1 gru 2009

Otwieranie zdjęcia w nowym oknie

function openfoto(param) {
url = '' + param;

okno = window.open(url, "", "toolbar=0,location=0,resizable=1,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,width=50,height=50");
       
     okno.document.write('<html><head><title>Foto</title>');
        okno.document.write('<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">');
        okno.document.write(' function resize() {');
        okno.document.write(' var i = 0; ');
        okno.document.write(" if (navigator.appName == 'Netscape') i=40;");
        okno.document.write(' if (document.images[0]) { ');
        okno.document.write(' window.resizeTo(document.images[0].width+10, document.images[0].height+40-i)');
        okno.document.write(' }');
        okno.document.write(' }');
        okno.document.write(" </SCRIPT>");
        okno.document.write("</head>");
        okno.document.write('<body bgcolor="#FFFFFF" leftMargin="0" topMargin="0" marginheight="0" marginwidth="0"><IMG src="'+param+'" mce_src="'+param+'" onLoad="resize()"></body></html>');

okno.focus();
    }
<td><a href="javascript:openfoto('images/galeria/p_001.jpg')" class="imgCompLink"><img decoding="async" src="images/galeria/small/p_001.jpg" border="0" width="150" height="120"></a></td>
1 wrz 2008

Wczytanie pliku do tablicy

sub load_file_to_table {
    my ( $plik, $tab_format) = @_;

    open(PLIK, $plik);
    while ($line = <PLIK>) {
        chomp $line;</p>

        if($tab_format==1) {
            my ($region, $gmina, $kierunkowy) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$region."-".$gmina} = $kierunkowy;
        }
        elsif($tab_format==2) {
            my ($wojew, $miejsc, $gmina, $kierunkowy, $pna) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$wojew."-".$gmina}{$miejsc}{'nr_kier'} = $kierunkowy;
            $tablica{$wojew."-".$gmina}{$miejsc}{'pna'}  = $pna;
            $tablica{$wojew."-"}{$miejsc}{'nr_kier'}  = $kierunkowy;
            $tablica{$wojew."-"}{$miejsc}{'pna'}   = $pna;
        }
        elsif($tab_format==3) {
            my ($miejsc, $ulica, $kierunkowy, $pna) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$miejsc}{$ulica}{'nr_kier'} = $kierunkowy;
            $tablica{$miejsc}{$ulica}{'pna'}  = $pna;
        }

        elsif($tab_format==4) {
            my $nr_kier = $line;
               $nr_kier =~ s/\-/ /g;
            $tablica{$nr_kier} = $nr_kier;
        }
    }

    close(PLIK);
    return %tablica;
}
%region_gmina_nr_kierunkowe   = &load_file_to_table ( $PATH_DATA . 'gmnkier.txt', 1);