1 Wrz 2008

Wczytanie pliku do tablicy

sub load_file_to_table {
    my ( $plik, $tab_format) = @_;

    open(PLIK, $plik);
    while ($line = <PLIK>) {

        chomp $line;

        if($tab_format==1) {
            my ($region, $gmina, $kierunkowy) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$region.”-„.$gmina} = $kierunkowy;
        }
        elsif($tab_format==2) {
            my ($wojew, $miejsc, $gmina, $kierunkowy, $pna) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$wojew.”-„.$gmina}{$miejsc}{‚nr_kier’} = $kierunkowy;
            $tablica{$wojew.”-„.$gmina}{$miejsc}{‚pna’}  = $pna;
            $tablica{$wojew.”-„}{$miejsc}{‚nr_kier’}  = $kierunkowy;
            $tablica{$wojew.”-„}{$miejsc}{‚pna’}   = $pna;
        }
        elsif($tab_format==3) {
            my ($miejsc, $ulica, $kierunkowy, $pna) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$miejsc}{$ulica}{‚nr_kier’} = $kierunkowy;
            $tablica{$miejsc}{$ulica}{‚pna’}  = $pna;
        }

        elsif($tab_format==4) {
            my $nr_kier = $line;
               $nr_kier =~ s/\-/ /g;
            $tablica{$nr_kier} = $nr_kier;
        }
    }

    close(PLIK);
    return %tablica;
}

%region_gmina_nr_kierunkowe   = &load_file_to_table ( $PATH_DATA . ‚gmnkier.txt’, 1);

28 Lip 2008

Prosty kursor w SQL


declare @nr nvarchar(255)
declare @id_zamowienie int
declare @status nvarchar(255)
SET @nr = '2281887'
DECLARE wynik CURSOR FOR
select id_zamowienie, status from ZAMOWIENIE where nr_druku = @nr
OPEN wynik
FETCH NEXT FROM wynik INTO @id_zamowienie, @status
CLOSE wynik
DEALLOCATE wynik