24 lut 2016

Obliczenie statystyk przy wykorzystaniu regexp_replace

select
 regexp_replace(
  url,
  E'^http:\/\/.*\/(.*)-(\\d+).html(\\?)?(.*)?',
  E'\\1'
 ) as t_name,
 regexp_replace(url, E'^.*-(\\d+).html(\\?)?(.*)?', E'\\1') :: integer as t_id,
 count(*) as t_cnt
from unnest(
  ARRAY [
'http://kody.wig.pl/ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony-15.html',
'http://kody.wig.pl/ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony-15.html?
action=test&value1=118-115&value2=119-116'
]
 ) as t(url)
group by
 t_name,
 t_id

Wynik:

"ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony";15;2

15 lut 2016

Zmiana typlu pola character varying i użycie opcji USING

Dodanie pola do tabeli:

ALTER TABLE posts ALTER COLUMN post_tags TYPE character varying[]
USING CASE WHEN post_tags IS null THEN null ELSE string_to_array(post_tags, ', ') END;

select post_tags, string_to_array(post_tags, ',') from posts where 
post_tags is not null limit 5;
-- split_part(post_tags, ',', 2);
16 lut 2015

Obliczanie różnicy godzin

SELECT (
 extract('hour' FROM '16:00:00'::interval) - extract('hour' FROM '10:00:00'::interval)
)*3;

Obliczanie różnicy godzin i pomnożenie przez 3

13 lut 2015

Wyszukiwanie punktów po odległości przy użyciu funkcji length

Przykładowy sql:

select *, length(p_path::path) as distance from (select *, p.p_name, '((54.175540523964, 15.527111972064), ('||p_lat::text||','||p_lng::text||'))' as p_path
from 
 points p
where
 p.p_status (p.m_id=5 
or 
 (51.175540 < p_lat and p_lat < 57.17554 and 12.52711 < p_lng and p_lng < 18.52711)) 
order by
 p.m_id=5 DESC nulls last) t 
order by distance asc limit 6