Sprawdzenie u uruchamianie GG w Vbs

Dim fso, stream, str, re, name
Dim wsh, oExec

Set wsh   =  CreateObject(„WScript.Shell”)
Set oExec = wsh.Exec(„cmd /c ” & „tasklist | find ” & Chr(34) & „gg.exe” & Chr(34))
wynik     = oExec.StdOut.ReadAll

‚msgbox wynik

Dim valid
Set objRegEx = CreateObject(„VBScript.RegExp”)

valid = False
objRegEx.Pattern = „^gg.exe”
valid = objRegEx.test(wynik)

If valid = True Then
 ”MsgBox(wynik)
Else
    wsh.Run Chr(34) & „C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe” & Chr(34)
    Set wsh = Nothing
End if

 

Obsługa daty w VBScript

<head>

<script language=”VBScript”>
sub ustaw()
form1.date1.value = date()
form1.date2.value = dateadd(„m”,-1,date())
end sub
</script>

</head>
<body>
<form name=”form1″ method=”post”>
<BR>
<input type=”button” value=”Ustaw date” name=”buttonname” onclick=”ustaw”/>
data
<input id=”date1″ type=”text” name=”datefrom” size=”20″/>
data: miesiac -1
<input id=”date2″ type=”text” name=”dateto” size=”20″/>

</form>
</body>
</html>

Kopiowanie katalogów

dir = "d:\tmp"
dir2 = "e:\temp"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
czas = Now()
ex  = Year(czas) & Month(czas) & Day(czas) & Hour(czas) & Minute(czas) & Second(czas)
dir_ex = dir2 & ex
fso.CreateFolder(dir_ex)
fso.CopyFolder dir & "*", dir_ex
set fso = nothing

Uruchomienie i zamknięcie notatnika, notepad

Set WshShell = WScript.CreateObject(„WScript.Shell”)

WshShell.Run(„Notepad”)

Wscript.Sleep 3000

WshShell.AppActivate(„Bez tytułu – Notepad”)
WshShell.SendKeys(„Dodanie tekstu po 3 sekundach”)

WScript.Sleep 3000

WshShell.SendKeys „%{F4}”

Set WshShell = Nothing

WScript.Quit 0

Uruchomienie kliku aplikacji

Dim WshShell

Set WshShell = WScript.CreateObject(„WScript.Shell”)

‚Launch a couple of applications
WshShell.Run „NOTEPAD.EXE”, 1, False
WshShell.Run „CALC.EXE”, 1, False
WshShell.Run „WORDPAD.EXE”, 1, False

Wykonanie operacji matematycznych w kalkulatorze

Set WshShell = WScript.CreateObject(„WScript.Shell”)

WshShell.Run( „calc”)
Wscript.Sleep (100)
WshShell.AppActivate( „Calculator”)
Wscript.Sleep (100)
WshShell.SendKeys( „1{+}”)
Wscript.Sleep (500)
WshShell.SendKeys („2”)
Wscript.Sleep (500)
WshShell.SendKeys( „=”)
Wscript.Sleep (500)
WshShell.SendKeys( „*4” )
Wscript.Sleep (500)
WshShell.SendKeys( „=” )
‚ 1+2 = 3  * 4 = 12

Wygenerowanie skryptu VirtualDub z lista plików avi do polączenia

Wygenerowanie skryptu VirtualDub z lista plików avi do polączenia

Set MyFiles = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Folder = MyFiles.GetFolder(dir)
licznik = 0
Set WszystkiePliki = Folder.Files
For Each X in WszystkiePliki
plik = X.Path
line = scriptVCF &amp; plik
if licznik = 0 Then
line = " VirtualDub.Open(" &amp; Chr(34) &amp; Replace(plik, "", "\") &amp; Chr(34) &amp; ");"
else
line = " VirtualDub.Append(" &amp; Chr(34) &amp; Replace(plik, "", "\") &amp; Chr(34) &amp; ");"
end if
scriptVCF = scriptVCF &amp; line &amp; vbNewLine
licznik = licznik + 1
Next