29 Maj 2008

Wywołanie okna diałogu wyboru katalogu

Dim objShell
Dim ssfDir
Dim objFolder
WScript.Echo("Wybierz katalog z plikami do polaczenia")

ssfDir = 0
set objShell = CreateObject("Shell.Application")
 set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, "Wybierz katalog", 0, ssfDir)
  if (not objFolder is nothing) then
   sDir = objFolder.Items().Item.Path
  end if
 set objFolder = nothing
set objShell = nothing

if sDir = "" then
 WScript.Quit()
end if
15 Maj 2008

Sprawdzenie czy słowo to palidrom

Dim strSlowo
CzyPalidrom = True

For i = 1 To Fix(Len(strSlowo) / 2)
   If Mid(strSlowo, i, 1) <> Mid(strSlowo, Len(strSlowo) - i + 1, 1) Then CzyPalidrom = False
Next i
15 Maj 2008

Formularz, odpytywanie o dane klienta

Sub PodajDane()

Dim Imie
Dim Nazwisko
Dim Data

Imie = InputBox("Podaj imię")
If Imie = "" Then Exit Sub

Nazwisko = InputBox("Podaj nazwisko")
If Nazwisko = "" Then Exit Sub

Do
    Data = InputBox("Podaj rok urodzenia")
    If Data = "" Then Exit Sub
Loop Until IsNumeric(Data)
MsgBox Imie & " " & Nazwisko & " ma " & Year(Date) - CLng(Data) & " lat."
End Sub
Call PodajDane
15 Maj 2008

Lista tabel na stronie

Dim ie4, fso, file
Dim tables,trs,tds

Set ie4=CreateObject("InternetExplorer.Application")
ie4.navigate ("http://www.moa.waw.pl/")

Do while ie4.ReadyState<>4
Loop

ie4.width=640
ie4.height=480
ie4.visible=1
'WebHTML = ie4.document.body.InnerHTML - zrzuca do zmiennej WebHTML, tresc strony z BODY
Set tables = ie4.document.all.tags("TABLE")
cnt_tables = tables.length

for j = 0 to (cnt_tables-1)
  WScript.echo tables(j).innerHTML
next