15 maj 2008

Formularz, odpytywanie o dane klienta

Sub PodajDane()

Dim Imie
Dim Nazwisko
Dim Data

Imie = InputBox("Podaj imię")
If Imie = "" Then Exit Sub

Nazwisko = InputBox("Podaj nazwisko")
If Nazwisko = "" Then Exit Sub

Do
    Data = InputBox("Podaj rok urodzenia")
    If Data = "" Then Exit Sub
Loop Until IsNumeric(Data)
MsgBox Imie & " " & Nazwisko & " ma " & Year(Date) - CLng(Data) & " lat."
End Sub
Call PodajDane