25 lip 2008

Kopiowanie katalogów

dir = "d:\tmp\"
dir2 = "e:\temp\"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
czas = Now()
ex  = Year(czas) & Month(czas) & Day(czas) & Hour(czas) & Minute(czas) & Second(czas)
dir_ex = dir2 & ex
fso.CreateFolder(dir_ex)
fso.CopyFolder dir & "*", dir_ex
set fso = nothing