Utworzenie połącznia z bazą przez stworzenia obiektu klasy PDO

try {  
 $pdo = new PDO(‚mysql:host=’.$config[‚db’][‚host’].’;dbname=’.$config[‚db’][‚database’], $config[‚db’][‚user’], $config[‚db’][‚password’]);
 $pdo -> exec(„SET NAMES utf8”);

} catch (PDOException $e) {

 print „Error!: ” . $e->getMessage() . „<br/>”;
 die();
}

PDO to uniwersalny interfejs baz danych.

Wydobycie tresci wyrażeniem regularnym RegExp

&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;
&lt;script language="JavaScript"&gt;
var tmp = null; var data =
'strona[ &lt;a href="http://mapy.emiejsca.pl/egipt,egypt,miejsca.html"&gt;
http://mapy.emiejsca.pl/egipt,egypt,miejsca.html&lt;a&gt;
]';
var re = new RegExp(/strona\[(.*)\]/ig);
tmp=re.exec(data);
function deb_prop(tmp,ret) {
var obiekt_property = '';
for(j in tmp) obiekt_property += j + " "+ tmp[j] + "\n";
alert(obiekt_property);
}
alert(tmp[1]);
deb_prop(tmp);
&lt;/script&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;

W wyniku 2 alerty:
1:
—————————
Windows Internet Explorer
—————————
http://mapy.emiejsca.pl/egipt,egypt,miejsca.html
—————————
OK
—————————
2:
—————————
Windows Internet Explorer
—————————
input strona[ http://mapy.emiejsca.pl/egipt,egypt,miejsca.html ]
index 0
lastIndex 58
0 strona[ http://mapy.emiejsca.pl/egipt,egypt,miejsca.html ]
1 http://mapy.emiejsca.pl/egipt,egypt,miejsca.html
—————————
OK
—————————

Sprawdzenie u uruchamianie GG w Vbs

Dim fso, stream, str, re, name
Dim wsh, oExec

Set wsh   =  CreateObject(„WScript.Shell”)
Set oExec = wsh.Exec(„cmd /c ” & „tasklist | find ” & Chr(34) & „gg.exe” & Chr(34))
wynik     = oExec.StdOut.ReadAll

‚msgbox wynik

Dim valid
Set objRegEx = CreateObject(„VBScript.RegExp”)

valid = False
objRegEx.Pattern = „^gg.exe”
valid = objRegEx.test(wynik)

If valid = True Then
 ”MsgBox(wynik)
Else
    wsh.Run Chr(34) & „C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe” & Chr(34)
    Set wsh = Nothing
End if

 

Dodawanie rekordów do bazy PostgreSQL

#!/usr/bin/perl

use Pg;

open(PLIK,”silownie.csv”);
@tablica=<PLIK>;
close PLIK;
chop(@tablica);
$koniec = @tablica;

$baza = Pg::connectdb(„dbname = bazatestowa”);
$baza->exec(„begin”);

for ($i=0;$i<30;$i++) {
@tab=split(/;/,$tablica[$i]);
my $wynik = $baza->exec(„insert into silownia values (‚$tab[0]’,’$tab[1]’,’$tab[2]’,’$tab[3]’)”);
}

$baza->exec(„end”);
print „Ok\\n”;

Dodawanie wpisu Linked Servers

EXEC sp_addlinkedserver
  @server = ‚ba2ws’,
  @provider = ‚SQLOLEDB’,
  @srvproduct=”,
  @provstr = ‚DRIVER={SQL Server};SERVER=10.1.0.10;UID=polska;WD=polska2;’
–mapuje konto na lokalnym i odległym serwerze
EXEC
sp_addlinkedsrvlogin  @rmtsrvname =  ‚ba2ws’
    ,  @useself =  ‚false’
    ,  @locallogin =  ‚sa’
    ,  @rmtuser =  ‚polska’
    ,  @rmtpassword =  ‚polska2’