2 mar 2018

show/hide scroll React

Ukrywanie buttona scroll-top jeżeli wysokość przekroczy 200 oraz dodanie obsługi zdarzenia na onClick i wywołanie funkcji scrollToTop i metody scrollIntoView.

export default BackToTop extends Component {
  state = {
    scrolling: false,
    scrollPosHeight: 200
  }

  componentDidMount() {
    console.log('componentDidMount()');
    window.addEventListener('scroll', this.hideShowButtonTop);
  };

  componentWillUnmount() {
    console.log('componentWillUnmount()');
    window.removeEventListener('scroll', this.hideShowButtonTop);
  };

  hideShowButtonTop = () => {
    const scrollPos = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; 
    const myDiv = document.querySelector('.back-to-top');
    (scrollPos > this.state.scrollPosHeight && scrollPos !== 0) ? myDiv.style.display = 'block' : myDiv.style.display = 'none';
  }

  scrollToTop() {
    const logoView = document.getElementById('logo');
    logoView.scrollIntoView({
      behavior: 'smooth'
    })
  }

  render() {
    return (
      <div onClick={this.scrollToTop} className="back-to-top"></div>
    )
  };
};
23 maj 2016

Dodanie linku nad animacją flash

Animację flash należy umieścić w divie. Dodatkowo należy utworzyć div o pozycji absolutnej i rozmiarze animacji flash. W zdarzeniu onclick dla diva obsłużyć otwieranie linku w nowym oknie przeglądarki.

<div id="flashContent" style="position:relative">
 <div>
 <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
 width="619" height="116" id="dziendziecka" align="middle">
	  <param name="movie" value="/pliki/dziendziecka.swf" />
	  <param name="quality" value="high" />
	  <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
	  <param name="play" value="true" />
	  <param name="loop" value="true" />
	  <param name="wmode" value="window" />
	  <param name="scale" value="showall" />
	  <param name="menu" value="true" />
	  <param name="devicefont" value="false" />
	  <param name="salign" value="" />
	  <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	  <!--[if !IE]>-->
	  <object type="application/x-shockwave-flash" data="/pliki/dziendziecka.swf"
 width="619" height="116">
			<param name="movie" value="/pliki/dziendziecka.swf" />
			....
			<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	  <!--<![endif]-->
			<a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
			 <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/
get_flash_player.gif"
 alt="Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player" />
			</a>
	  <!--[if !IE]>-->
	  </object>
	  <!--<![endif]-->
 </object>
 </div>
 <div style="position:absolute;background:transparent;width:619px;height:116px;
left:0;top:0;cursor:pointer" onclick="window.open('/pliki/dziendziecka.pdf','_blank')">
 </div>
</div>