6 lis 2013

Wykorzystanie sesji do przechowywania zapytań sql

Php:
Zapamiętanie zapytania w sesji, przekazanego z formularza metodą POST

session_start();
$add_sql=true;
$sql=$_POST['sql'];
$data_sql=$_SESSION['data_sql'];
for($i=0,$c=count($data_sql);$i<$c;$i++) {
if($sql==$data_sql[$i]) {
$add_sql=false;
break;
}
}
if($add_sql && $sql)
$_SESSION['data_sql'][]=$_POST['sql'];
session_write_close();

Html:
Wygenerowanie html strony

<select style="width:900" id="select_sql">
<?
$data_sql=$_SESSION['data_sql'];
for($i=0,$c=count($data_sql);$i<$c;$i++) {
echo '<option>'.$data_sql[$i].'</option>';
}
?>
</select>
8 gru 2012

Generowanie listy kwadransów w smartach

<select name="time">
!{section name=ih start=0 loop=24 step=1}!
!{section name=im start=0 loop=60 step=15}!
<option>!{$smarty.section.ih.index|string_format:"%02d"}!:!{$smarty.section.im.index|string_format:"%02d"}!</option>
!{/section}!
!{/section}!
</select>

Generowanie listy kwadransów w smartach

5 wrz 2008

Dodawanie wartości do selecta

function dodajCombo(sel, dane) {

 var tab_test = new Array();
 var nr = 0;

 sel.options[nr] = new Option("", "");
 nr++;

 cnt = dane.length;
 for (i = 0; i & lt; cnt; i++) {
  if (tab_test[dane[i].id] == undefined) {
   tab_test[dane[i].id] = dane[i].name;
   sel.options[nr] = new Option(dane[i].name, dane[i].id);
   nr++;
  }
 }
}
15 maj 2008

Dodawanie opcji do Selecta

Dodawanie opcji do selecta  z bieżącego okna i z nowego okna

<HTML>

 <HEAD>
  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

   var tmpval = "";
   function add_option() {

    nr = document.forms[0].miasto.length
    ntyp = new Option('Lublin', nr)
    document.forms[0].miasto.options[nr] = ntyp
   }
   function add_option2() {
    tmpval = document.forms[0].tmpval.value

    if (tmpval != "") {
     nr = document.forms[0].miasto.length
     ntyp = new Option(tmpval, nr)
     document.forms[0].miasto.options[nr] = ntyp
     document.forms[0].tmpval.value = ""
    }
   }
   function new_option() {
    config = 'toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, width=250, height=30, scrollbars=no, resizable=no, top=150, left=480'
    win = window.open("", "option", config)

    body = '<title>Dodaj miasto</title>'
    body += '<script>function add_option(){'
    body += 'opener.document.forms[0].tmpval.value = document.forms[0].noption.value'
    body += 'opener.document.forms[0].dodaj.focus()'
    body += 'self.close()'
    body += '}<\/script><form><INPUT TYPE="text" NAME="noption" value=""><INPUT TYPE="button" name="dodaj" value="Dodaj"' + 'onClick="' + "add_option()" + '"></form>'

    win.document.write(body)
   }

  </SCRIPT>
 </HEAD>

 <BODY>
  <br><br><br>
  <FORM METHOD=POST ACTION="select.html" name="adres">
   <TABLE>
    <TR>
      <TD><select name="miasto">
          <option value="1">Warszawa</option>
         </select>
       </TD>
      <TD><INPUT TYPE="button" name="dodaj" value="nowe okienko dodaj" onClick="new_option()"
       onFocus="add_option2()"></TD>
      <TD><INPUT TYPE="button" name="dodaj2" value="dodaj" onClick="add_option()"></TD>
      <TD><INPUT TYPE="hidden" name="tmpval" value=""></TD>
    </TR>
   </TABLE>
  </FORM>
 </BODY>

</HTML>