18 Wrz 2009

Dump i import tabeli mysql w php

dump:

$command = 'mysqldump -h localhost -B baza -u user -phaslo --tables Panstwa --no-create-info --skip-lock-tables --compact --comments --complete-insert > /data/dump/Panstwa.sql 2> /data/dump/err_Panstwa.txt';
exec($command);

import:

$command = 'mysql -h localhost -B baza -u user -phaslo --default-character-set=utf8 < /data/dump/Panstwa.sql';
exec($command);

kopiownie:

$sql = 'INSERT INTO Panstwa SELECT * FROM b_Panstwa';
mysql_query($sql);
19 Lip 2009

Utworzenie połącznia z bazą przez stworzenia obiektu klasy PDO

try {  
 $pdo = new PDO('mysql:host='.$config['db']['host'].';dbname='.$config['db']['database'], $config['db']['user'], $config['db']['password']);
 $pdo -> exec("SET NAMES utf8");
<p class="mce_ws_kod">} catch (PDOException $e) {
<span class="mce_ws_kod"> print "Error!: " . $e->getMessage() . "<br/>";
 die();
}

PDO to uniwersalny interfejs baz danych.