Połączenie się z bazą

Łączenie się z mysql, wchodzimy do foldera w którym jest zainstalowana baza aż do foldera

bin mysql -h localhost -u root -p

następuje pytanie o hasło

Wyświetlamy wszystkie tabele

mysql>show databases;

Łączymi się z bazą, powiedzmy dane:

mysql>connect dane;

Wyciągamy dane do pliku:

mysql>select * from dane where slowo = 'baba' into outfile 'c:/dane.txt';

Dump i import tabeli mysql w php

dump:

$command = 'mysqldump -h localhost -B baza -u user -phaslo --tables Panstwa --no-create-info --skip-lock-tables --compact --comments --complete-insert > /data/dump/Panstwa.sql 2> /data/dump/err_Panstwa.txt';
exec($command);

import:

$command = 'mysql -h localhost -B baza -u user -phaslo --default-character-set=utf8 < /data/dump/Panstwa.sql';
exec($command);

kopiownie:

$sql = 'INSERT INTO Panstwa SELECT * FROM b_Panstwa';
mysql_query($sql);

Utworzenie połącznia z bazą przez stworzenia obiektu klasy PDO

try {  
 $pdo = new PDO(‚mysql:host=’.$config[‚db’][‚host’].’;dbname=’.$config[‚db’][‚database’], $config[‚db’][‚user’], $config[‚db’][‚password’]);
 $pdo -> exec(„SET NAMES utf8”);

} catch (PDOException $e) {

 print „Error!: ” . $e->getMessage() . „<br/>”;
 die();
}

PDO to uniwersalny interfejs baz danych.