Funkcja sprawdzająca czy w url jest parametr q

Funkcja zwraca wartość parametru q:

function q_in_url(url) {

 var idx = 0;
 var q = ”;
 idx = url.indexOf(‚q=’);
 if(idx!=-1) {
   q = url.substr(idx+2, url.length);
   if(q!=”) {
    return q;
   }
 }
 return ”;
};

Uruchomienie
var url = window.location.href;
var q = q_in_url(url)

Przycinanie stringa do określonej długości

$description = iconv("UTF-8","ISO-8859-2", $description);
$description = substr($description,0, 450);
$pos_cut = strrpos($description, ' ');
$description = substr($description, 0, $pos_cut);
$description = wordwrap($description, 55, "<br />\n");

przycięcie stringa do określonej długości, bez ucinania wyrazu

Wycięcie fragmentu tekstu zawartego miedzy tagami XML

Załadowanie XML:
$res = file_get_contents($url);Wycięcie fragmentu tekstu:
$content_start  = strpos($res, ‚<content>’) + strlen(‚<content>’);
$head_end       = $content_start;
$content_end    = strpos($res, ‚</content>’);
$foot_start     = strpos($res, ‚</content>’);

$head    = substr($res, 0, $head_end);
$content = substr($res, $content_start, $content_end – $content_start);
$foot    = substr($res, $foot_start);

Konwersja nie zakodowanych znaków:
$content = str_replace(„<„,'<‚,$content);
$content = str_replace(„>”,’>’,$content);

$res = $head . $content . $foot;