Dodawanie wpisu Linked Servers

EXEC sp_addlinkedserver
  @server = ‚ba2ws’,
  @provider = ‚SQLOLEDB’,
  @srvproduct=”,
  @provstr = ‚DRIVER={SQL Server};SERVER=10.1.0.10;UID=polska;WD=polska2;’
–mapuje konto na lokalnym i odległym serwerze
EXEC
sp_addlinkedsrvlogin  @rmtsrvname =  ‚ba2ws’
    ,  @useself =  ‚false’
    ,  @locallogin =  ‚sa’
    ,  @rmtuser =  ‚polska’
    ,  @rmtpassword =  ‚polska2’

Aktualizacja rekodów w mysql

UPDATE miejscowosc,
miejscowosc_2 SET miejscowosc.gmina = miejscowosc_2.gmina,
miejscowosc.powiat = miejscowosc_2.powiat,
miejscowosc.wojewodztwo = miejscowosc_2.wojewodztwo
WHERE miejscowosc.miejscowosc = miejscowosc_2.miejscowosc

Prosty sposób na katakanę w sql

insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ź%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ż%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ą%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ł%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ś%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ń%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ć%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ó%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ą%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ę%'
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ź','z')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ż','z')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ą','a')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ł','l')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ś','s')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ń','n')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ć','c')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ó','o')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ę','e')

Prosty kursor w SQL


declare @nr nvarchar(255)
declare @id_zamowienie int
declare @status nvarchar(255)
SET @nr = '2281887'
DECLARE wynik CURSOR FOR
select id_zamowienie, status from ZAMOWIENIE where nr_druku = @nr
OPEN wynik
FETCH NEXT FROM wynik INTO @id_zamowienie, @status
CLOSE wynik
DEALLOCATE wynik