Tabele z nazwami miesięcy, dni, ilością dni w miesiącu

$table_months = array(‚styczeń’, ‚luty’, ‚marzec’, ‚kwiecień’, ‚maj’, ‚czerwiec’, ‚lipiec’, ‚sierpień’, ‚wrzesień’, ‚październik’, ‚listopad’, ‚grudzień’);

$table_days = array(‚poniedziałek’, ‚wtorek’, ‚środa’, ‚czwartek’, ‚piątek’, ‚sobota’, ‚niedziela’);

$table_month_days = array(0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);

$month_days=$table_month_days[(int)$get[‚month’]];

if($get[‚month’]==2 && date(‚L’,strtotime($get[‚year’].’-‚.$get[‚month’])))
 $month_days=29;

Obliczanie różnicy ilości dni miedzy datami w JS

var D = document.getElementById(‚data_od_d’);
var M = document.getElementById(‚data_od_m’);
var Y = document.getElementById(‚data_od_y’);
var doD = document.getElementById(‚data_do_d’);
var doM = document.getElementById(‚data_do_m’);
var doY = document.getElementById(‚data_do_y’);

dzień w milisekundach 
var dzien_milisekundy=1000*60*60*24;

var mDate_od = new Date(Y, M, D).getTime();
var mDate_do = new Date(doY, doM, doD).getTime();

var ilosc_dni = ((mDate_do – mDate_od)/( dzien_milisekundy));

inpD.innerHTML = ‚Razem: ‚+ilosc_dni;
inpD2.value = ilosc_dni;

Obiekt Date

new Date();

  Metoda     Opis  
  getdate()     Zwraca dzień miesiąca (od 1-31)  
  getDay()     Zwraca dzień tygodnia (od 0-6)  
  getFullYear()     Zwraca rok (cztery cyfry)  
  getHours()     Zwraca godzinę (od 0-23)  
  getMilliseconds()     Zwraca milisekundy (od 0-999)  
  getMinutes()     Zwraca minut (od 0-59)  
  getMonth()     Zwraca miesiąc (od 0-11)  
  getSeconds()     Zwraca sekundy (od 0-59)  
  getTime()     Zwraca liczbę milisekund od północy 1 stycznia 1970  
  getTimezoneOffset()     Zwraca różnicę czasu między GMT i czasem lokalnym, w kilka minut  
  getUTCDate()     Zwraca dzień miesiąca, w zależności od czasu uniwersalnego (od 1-31)  
  getUTCDay()     Zwraca dzień tygodnia, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-6)  
  getUTCFullYear()     Zwraca rok, według czasu uniwersalnego (cztery cyfry)  
  getUTCHours()     Zwraca godzinę, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-23)  
  getUTCMilliseconds()     Zwraca milisekundy, według czasu uniwersalnego (od 0-999)  
  getUTCMinutes()     Zwraca minut, według czasu uniwersalnego (od 0-59)  
  getUTCMonth()     Zwraca miesiąc, według czasu uniwersalnego (od 0-11)  
  getUTCSeconds()     Zwraca sekundy, według czasu uniwersalnego (od 0-59)  
  getYear()     getFullYear() – nowa  
  parse()     Przetwarza ciąg datę i zwraca liczbę milisekund od północy 1 stycznia 1970  
  setDate()     Ustawia dzień miesiąca (od 1-31)  
  setFullYear()     Ustawia rok (cztery cyfry)  
  setHours()     Ustawia godzinę (od 0-23)  
  setMilliseconds()     Ustawia milisekundy (od 0-999)  
  setMinutes()     Ustawia minut (od 0-59)  
  setMonth()     Ustawia miesięcy (od 0-11)  
  setSeconds()     Ustawia sekundy (od 0-59)  
  SetTime()     Ustawia datę i godzinę poprzez dodanie lub odjęcie określonej liczby milisekund do / od północy 1 stycznia 1970  
  setUTCDate()     Ustawia dzień miesiąca, w zależności od czasu uniwersalnego (od 1-31)  
  setUTCFullYear()     Ustawia roku, według czasu uniwersalnego (cztery cyfry)  
  setUTCHours()     Ustawia godziny, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-23)  
  setUTCMilliseconds()     Ustawia milisekundy, według czasu uniwersalnego (od 0-999)  
  setUTCMinutes()     Ustawia minuty, według czasu uniwersalnego (od 0-59)  
  setUTCMonth()     Ustawia miesięcy, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-11)  
  setUTCSeconds()     Ustaw sekund, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-59)  
  setYear()     setFullYear() – nowa  
  toDateString()     Konwertuje część dnia obiekt Date w czytelny napis  
  toGMTString()     toUTCString() – nowa  
  toLocaleDateString()     Zwraca część dnia obiektu Date jako ciąg znaków, za pomocą konwencji locale  
  toLocaleTimeString()     Zwraca część czasu z obiektu Date jako ciąg znaków, za pomocą konwencji locale  
  toLocaleString()     Konwertuje obiektu Date na string, wykorzystując konwencje regionalne  
  toString()     Konwertuje obiektu Date na string  
  toTimeString()     Konwertuje część czasu obiektu Date na string  
  toUTCString()     Konwertuje obiektu Date na string, według czasu uniwersalnego  
  UTC()     Zwraca liczbę milisekund w ciągu dnia od północy 1 stycznia 1970, według czasu uniwersalnego  
  valueOf()     Zwraca pierwotnych wartości obiektu Date  

var data = new Date();
var data = new Date(milliseconds);
var data = new Date(dateString);
var data = new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);

Dodanie do daty akutalnej godziny

echo date('H:i:s', strtotime('now')) . ' ';
echo date('Y-m-d', strtotime("+2 days")) . ' ' . date('H:i:s', strtotime('now')) . '';
$task_dateend = date('Y-m-d H:i:s', strtotime(date('Y-m-d', strtotime("+2 days")) . ' ' . date('H:i:s', strtotime('now'))));
echo $task_dateend;

Wynki:
2009-07-25 14:02:51