28 lip 2008

Prosty kursor w SQL

declare @nr nvarchar(255)
declare @id_zamowienie int
declare @status nvarchar(255)
SET @nr = '2281887'

DECLARE wynik CURSOR FOR
select id_zamowienie, status from ZAMOWIENIE where nr_druku = @nr


OPEN wynik
FETCH NEXT FROM wynik INTO @id_zamowienie, @status
CLOSE wynik
DEALLOCATE wynik
14 lip 2008

String or binary data would be truncated

String or binary data would be truncated

Komunikat pokazuje się najcześciej w momencie uruchamiania sqla kopiujacego dane miedzy tabelami, których długości pól nvarchar sa nie rónej długości

insert into reklama_symbol (id_reklama, symbol)
select id_reklama, kod_reklamy
from slownik_reklama

np.

symbol nvarchar(12) 
kod_reklama nvarchar(50)
5 cze 2008

Przypisanie usera i uparanień między tabelami bazy wordpress

insert into vi_users (
  user_login,
  user_pass,
  user_nicename,
  user_email,
  user_url,
  user_registered,
  user_activation_key,
  user_status,
  display_name
 )
SELECT user_login,
 user_pass,
 user_nicename,
 user_email,
 user_url,
 user_registered,
 user_activation_key,
 user_status,
 display_name
from kd_users
where ID = 1
insert into vi_usermeta (umeta_id user_id meta_key meta_value)
SELECT umeta_id user_id meta_key meta_value
from kd_usermeta
where user_id = 1