28 lip 2008

Dodawanie wpisu Linked Servers

EXEC sp_addlinkedserver
  @server = 'ba2ws',
  @provider = 'SQLOLEDB',
  @srvproduct='',
  @provstr = 'DRIVER={SQL Server};SERVER=10.1.0.10;UID=polska;WD=polska2;'
--mapuje konto na lokalnym i odległym serwerze
EXEC
sp_addlinkedsrvlogin  @rmtsrvname =  'ba2ws'
    ,  @useself =  'false'
    ,  @locallogin =  'sa'
    ,  @rmtuser =  'polska'
    ,  @rmtpassword =  'polska2'

28 lip 2008

Prosty kursor w SQL

declare @nr nvarchar(255)
declare @id_zamowienie int
declare @status nvarchar(255)
SET @nr = '2281887'

DECLARE wynik CURSOR FOR
select id_zamowienie, status from ZAMOWIENIE where nr_druku = @nr


OPEN wynik
FETCH NEXT FROM wynik INTO @id_zamowienie, @status
CLOSE wynik
DEALLOCATE wynik
14 lip 2008

String or binary data would be truncated

String or binary data would be truncated

Komunikat pokazuje się najcześciej w momencie uruchamiania sqla kopiujacego dane miedzy tabelami, których długości pól nvarchar sa nie rónej długości

insert into reklama_symbol (id_reklama, symbol)
select id_reklama, kod_reklamy
from slownik_reklama

np.

symbol nvarchar(12) 
kod_reklama nvarchar(50)