29 maj 2008

Wywołanie okna diałogu wyboru katalogu

Dim objShell
Dim ssfDir
Dim objFolder
WScript.Echo("Wybierz katalog z plikami do polaczenia")

ssfDir = 0
set objShell = CreateObject("Shell.Application")
 set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, "Wybierz katalog", 0, ssfDir)
  if (not objFolder is nothing) then
   sDir = objFolder.Items().Item.Path
  end if
 set objFolder = nothing
set objShell = nothing

if sDir = "" then
 WScript.Quit()
end if