9 kw. 2009

Prosta konwersja stringu na friendly url

select lower(replace(nazwa,' ', '_')) from nazwy