20 maj 2016

Formatowanie daty w mysql

SELECT
 e.name,
 DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(start_time), '%Y-%d-%m') as start_date_format,
 DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(start_time), '%H:%i:%S') as start_time_format,
 DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(end_time), '%H:%i:%S') as end_time_format,
 TIMESTAMPDIFF(
  MINUTE,
  FROM_UNIXTIME(start_time),
  FROM_UNIXTIME(end_time)
 ) as diff_time_minutes_format,
 e.room_name,
 e.start_time,
 e.end_time,
WHERE
 e.room_id = r.id
 AND DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(e.start_time), '%Y-%m-%d') <= '2016-05-23'
 AND DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(e.end_time), '%Y-%m-%d') >= '2016-05-19'
 AND e.name in ('misiek')
ORDER BY
 e.start_time