28 Maj 2008

Uruchomienie dokumentu WORDa

Set objWord = CreateObject("Word.Application")
objWord.Visible = True
Set objDoc = objWord.Documents.Open("E:\test.doc")
24 Kwi 2008

RegExp w Access, sprawdzenie czy znak jest cyfra

pos = InStrRev(strValue, " ")
posesja_test = Mid(strValue, pos + 1) 

Dim objRegEx As Object
Set objRegEx = CreateObject("VBScript.RegExp")

objRegEx.Global = True
objRegEx.IgnoreCase = True
objRegEx.Pattern = "\d"

valid = objRegEx.test(posesja_test)
Debug.Print valid