24 kwi 2008

RegExp w Access, sprawdzenie czy znak jest cyfra

pos = InStrRev(strValue, " ")
posesja_test = Mid(strValue, pos + 1) 

Dim objRegEx As Object
Set objRegEx = CreateObject("VBScript.RegExp")

objRegEx.Global = True
objRegEx.IgnoreCase = True
objRegEx.Pattern = "\d"

valid = objRegEx.test(posesja_test)
Debug.Print valid