1 kwi 2008

UNIX, crontab, dodanie zadania do wykonania

dodanie wpisu:

crontab -e

ustawienia zadania do wykonywania codziennie o godzinie 3 minut 3

3 3 * * * /usr/local/mysql5/bin/./mysql -t baza -u root -phaslo < /copy_data.txt