17 lip 2018

DOMContentLoaded async

Niestety jeżeli używamy async DOMContentLoaded nam nie zadziała.

<script type="text/javascript" src="./index.6da4.js" async>

Trochę mi zajęło zanim odkryłem ten problem. Lokalnie wszystko działało bo w webpaku w wersji developerskiej nie używam pluginu który dodaje async do script. Dopiero wersja produkcyjna posiada tą zmianę.

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  const contact = new FormValidate('form');
  contact.init();
});

Przeszukanie sieci doprowadziło mnie do tego rozwiązania, działa nawet w IE9.

document.addEventListener('readystatechange', () => {
  if (document.readyState == "complete") {
    const contact = new FormValidate('form');
    contact.init();
  }
});