7 maj 2008

RegExp - dopasowanie i zamiana wybranych fragmentów tekstu

Set objRegEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
objRegEx.Global = True
objRegEx.Pattern = "(\d{2})-(\d{2})-(\d{3})"
strSearchString = "43-11-777"
strNewString = objRegEx.Replace (strSearchString, "($1) $2-$3")
Wscript.Echo strNewString

w wyniku otrzymujemy: (43) 11-777