24 lip 2008

Sprawdzenie czy istnieje tabela na serwerze

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[Raport_Blad]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[Raport_Blad]

jeżeli tak to nastąpi jej usunięcie