20 wrz 2008

Dodawanie rekordów do bazy PostgreSQL

#!/usr/bin/perl
use Pg;

open(PLIK,"silownie.csv");
@tablica=<PLIK>;
close PLIK;
chop(@tablica);
$koniec = @tablica;

$baza = Pg::connectdb("dbname = bazatestowa");
$baza->exec("begin");

for ($i=0;$i<30;$i++) {
@tab=split(/;/,$tablica[$i]);
my $wynik = $baza->exec("insert into silownia values ('$tab[0]','$tab[1]','$tab[2]','$tab[3]')");
}

$baza->exec("end");
print "Ok\";