1 kwi 2008

Wczytanie danych do bazy z pliku, w shellu

mysql -t baza -u root -p -e "LOAD DATA LOCAL INFILE 'e:\dane.txt' INTO TABLE `tabela` FIELDS TERMINATED BY '^' LINES TERMINATED BY '\n'"