21 mar 2012

Wyszukiwanie plików jpg i png w logu

egrep "\.jpg|\.png" access_log > wynik.txt

wyszukiwanie plików jpg i png w logu