21 Mar 2008

Pakowanie i rozpakowaywanie linux

tar cvzf strony.tgz strony – pakowanie
tar xvf strony.tgz – rozpakowywanie