19 lut 2020

Usuwamy nadmiarowy Bootstrap + purgecss + webpack + pug template

Dzisiaj będzie krótko. Usuniemy nadmiarowe style z Bootstrap. Do tego zadania potrzebne nam będzie webpack, plugin purgecss-webpack-plugin, a za template posłuży nam pug oraz html.

Do testów użyłem dwóch przykładów ze strony bootstrapa, album oraz sign-in. Tak aby móc porównać czy działanie jest identyczne w wersji html i pug.

Najpierw tworzymy package.js

yarn init -y

Następnie dodamy wszystkie pluginy:

yarn add -D @babel/core @babel/preset-env autoprefixer babel-loader clean-webpack-plugin core-js cross-env css-loader cssnano html-webpack-plugin mini-css-extract-plugin node-sass postcss-cli postcss-loader pug pug-loader purgecss-webpack-plugin sass-loader style-loader terser-webpack-plugin webpack webpack-cli webpack-dev-server

W związku z tym że nasz przykład jest bardziej rozbudowany niże to co możemy zobaczyć w oficjalnej dokumentacji PurgeCSS to trochę tych pluginów jest 😉 Nie będę ich opisywał jedynie napiszę że są one między innymi do optymalizacji styli, konwersji e6 do es5, itd. Najważniejszy plugin to purgecss-webpack-plugin on odpowiada za usuwanie nadmiarowego css.

Użycie pluginu

Użycie jego jest bardzo proste, wystarczy tylko do webpacka dodać"

const glob = require('glob');
const PurgecssPlugin = require('purgecss-webpack-plugin');

// ścieżka do naszych plików html oraz template
const PATHS = {
 src: path.join(__dirname, 'src')
}

A w sekcji z pluginami po prostu dodajemy:

plugins: [
 new PurgecssPlugin({
  paths: glob.sync(`${PATHS.src}/**/*`, { nodir: true })
 })
 ...
]

Plugin ten sprawdza każdy plik w naszym przypadku w cały folderze src i szuka klas które są wykorzystywane.

Cała struktura src wygląda tak jak poniżej:

.
├── scss
│  ├── footer.scss
│  └── signin.scss
├── template-html
│  ├── form.html
│  └── index.html
├── template-pug
│  ├── form.pug
│  └── index.pug
├── bootstrap.min.css
├── form.js
└── index.js

Teraz należy w pliku package.json umieściłem sekcję za pomocą której można sterować jaka wersja będzie kompilowana. Tak jak na wstępie napisałem mamy dwie wersje html oraz pug.

"scripts": {
 "devhtml": "cross-env TYPE='html' webpack-dev-server --config webpack.config.js --mode development --open",
 "devpug": "cross-env TYPE='pug' webpack-dev-server --config webpack.config.js --mode development --open",
 "html": "cross-env TYPE='html' webpack --config webpack.config.js --mode production ",
 "pug": "cross-env TYPE='pug' webpack --config webpack.config.js --mode production"
}

A tak wygląda cały webpack

const path = require('path')
const glob = require('glob')
const HtmlWebpackPlugin = require("html-webpack-plugin");
const MiniCssExtractPlugin = require("mini-css-extract-plugin");
const PurgecssPlugin = require('purgecss-webpack-plugin');
const TerserPlugin = require('terser-webpack-plugin');
const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin');

const type = process.env.TYPE;

const PATHS = {
 src: path.join(__dirname, 'src')
}

const ENTRY = {
 index: "./src/index.js",
 form: "./src/form.js"
}

const prodPlugin = (plugin, argv) => {
 return argv.mode === 'production' ? plugin : () => { };
}

const configureStyleLoader = mode => {
 return {
  test: /\.(css|sass|scss)$/,
  use: [
   mode === 'development' ? 'style-loader' : MiniCssExtractPlugin.loader,
   {
    loader: 'css-loader',
    options: {
     importLoaders: 2,
     sourceMap: true,
    },
   },
   {
    loader: 'postcss-loader',
    options: {
     sourceMap: true,
    },
   },
   {
    loader: 'sass-loader',
    options: {
     sourceMap: true,
    },
   }
  ],
 };
};

// Configure Clean Webpack
const configureCleanWebpack = () => {
 return {
  dry: false,
  verbose: false
 };
};

// Config Html
const entryHtmlPlugins = Object.keys(ENTRY).map(entryName => {
 return new HtmlWebpackPlugin({
  filename: `${entryName}.html`,
  template: `./src/template-${type}/${entryName}.${type}`,
  chunks: [entryName]
 });
});

// Configure Terser
const configureTerser = () => {
 return {
  cache: true,
  parallel: true,
  sourceMap: true,
 };
};

// Configure Pug Loader
const configurePugLoader = () => {
 return {
  test: /\.pug$/,
  loader: 'pug-loader',
  options: {
   pretty: true,
   self: true,
  },
 };
};

// Configure Optimization
const configureOptimization = () => {
 return {
  splitChunks: {
   cacheGroups: {
    vendor: {
     test: /[\\/]node_modules[\\/]/,
     name: 'vendor',
     chunks: 'all'
    },
    styles: {
     name: 'styles',
     test: /\.s?css$/,
     chunks: 'all',
     minChunks: 2,
     enforce: true,
    },
   },
  },
  minimizer: [new TerserPlugin(configureTerser())],
 };
};


module.exports = (env, argv) => {
 return {
  mode: argv.mode === "production" ? "production" : "development",
  entry: ENTRY,
  output: {
   filename: "vendor/js/[name].js",
   path: path.resolve(__dirname, `dist-${type}`),
   chunkFilename: 'vendor/js/[name].js'
  },
  optimization: configureOptimization(),
  module: {
   rules: [
    {
     test: /\.js$/,
     exclude: /node_modules/,
     use: {
      loader: "babel-loader"
     }
    },
    configureStyleLoader(argv.mode),
    configurePugLoader()
   ]
  },
  plugins: [
   prodPlugin(new CleanWebpackPlugin(configureCleanWebpack()), argv),
   new MiniCssExtractPlugin({
    filename: "vendor/css/[name].css"
   }),
   new PurgecssPlugin({
    paths: glob.sync(`${PATHS.src}/**/*`, { nodir: true })
   }),
  ].concat(entryHtmlPlugins)
 }
};

Podsumowanie

PurgeCSS to nie tylko purgecss-webpack-plugin ale także plugin do Gulp, Grunt, czy Gatsby. Zainteresowanych odsyłam do strony purgecss.com

Pod tym adresem znajduje się cały kod. Samemu można go przeanalizować.