Tworzenie wyrażenia dla RegExp z wykorzystaniem złączenia stringów


var name_srch_comma = name_srch.replace(RegExp(", *","g"), '|');
//name_srch_comma = name_srch_comma.replace(',',', ');
var re=new RegExp("("+name_srch+")","gi");
var re_c=new RegExp("("+name_srch_comma+")","gi");
var tmp_data=data.split("\n");
console.log("("+name_srch_comma+")");
: (Warszawa|Polna)
</pre>

<pre><code>desc=tmp_item[0]+', '+tmp_item[3];
desc=desc.replace(re_c,"&lt;strong&gt;$1&lt;/strong&gt;");

Tworzenie ze złączenia stringów wyrażenia dla RegExp

Wyrażenie reguralne wykorzystanie w funkcji replace

function open_popup(url, w, h, t, l) {
var param = popup_param(w, h, t, l);
var Win = window.open('','popup_window',param);
Win.focus()
return Win;
};

function program_print() {
var el = document.getElementById('program-list');
if(el!=undefined) {
var Win=open_popup();
var html=el.innerHTML;
html=html.replace("program_print",'window.print','g');
html=html.replace(/&lt;input\b[^&gt;]*&gt;/ig, "");
Win.document.write(html);
}
};

Wyrażenie regularne wykorzystanie w funkcji replace. Kod html pobierany jest z doma strona i przekley do nowego okna.

Kolorowanie komórek w Excelu


' With Worksheets(1).Range("n1:q40")
' With ActiveSheet.Range("o1:r45")
' With ActiveSheet.UsedRange
With Selection
Set c = .Find(1, LookIn:=xlValues)
Dim firstAddress
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
Do
' c.Value = 8
' c.Interior.Color = 65432
c.Interior.ColorIndex = 27
Set c = .FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address &lt;&gt; firstAddress
End If
End With

Kolorowanie komórek w Excelu. W pętli następuje sprawdzenie wartości komórki, jeżeli jest 1 kolor komórki ustawiany jest na żółty. Kolorwanie wykonywane jest na zaznaczonym myszką obszarze Excela.

Generowanie listy kwadransów w smartach


&lt;select name="time"&gt;
!{section name=ih start=0 loop=24 step=1}!
!{section name=im start=0 loop=60 step=15}!
&lt;option&gt;!{$smarty.section.ih.index|string_format:"%02d"}!:!{$smarty.section.im.index|string_format:"%02d"}!&lt;/option&gt;
!{/section}!
!{/section}!
&lt;/select&gt;

Generowanie listy kwadransów w smartach